Subspeciale

Specialiseret viden og kompetencer

Gennem mit mangeårige virke som familie- og specialpædagogisk konsulent, herunder 10 år som VISO specialist, har jeg samarbejdet med mennesker med sansetab (medfødt og erhvervet), mennesker med udviklingshæmning, mennesker med sjældne sygdomme og syndromer samt deres familier og de fagpersoner, der arbejder med og omkring dem.

Jeg har altid været optaget af, at det enkelte menneske får mulighed for at blive mødt og forstået som det unikke menneske det er, og udvikler sig derudfra. Derudover, hvorledes der kan skabes rammer så der tages højde for den enkeltes ressourcer og kompenseres for begrænsningerne. Ligesom jeg har været optaget af, at bidrage til at fagpersoner, der arbejder med borgere med komplekse vanskeligheder, har fokus på egenomsorg, så de undgår stress og udbrændthed.

Gennem efteruddannelse har jeg specialiserede mig i konsekvenserne af syns- og hørenedsættelser samt kompenserende tiltag. Jeg har opnået solid viden omkring de bagvedliggende problematikker, og metoder til at reducere de frustrationer og vanskeligheder der opstår, når man udfordres i forhold til sin livssituation, som har afsmittende effekt på omgivelserne.

Herudover, er jeg optaget af hvordan fagpersoner og det offentlige system kan være en kilde for udvikling for udsatte borgere, og hvad dette stiller af krav til det professionelle netværk.

Jeg har viden og erfaring til at tilpasse teori og metoder til den enkeltes behov og funktionsniveau, ligesom jeg er i stand til at eksternalisere syns- og/eller hørenedsættelser, eller konsekvenserne heraf, fra den psykiske lidelse.  Er der behov herfor, tilpasser jeg visuelle skemaer m.v. til taktile skemaer m.v. 

Tilbud til kommuner

Jeg tilbyder samtaleterapi og rådgivningsforløb til unge og voksne borgere der mistrives. Forløbene kan bevilges efter serviceloven og tilrettelægges ud fra en konkret og individuel vurdering.

Et emne kan være følelsesregulering, hvor der arbejdes med at identificere og regulere følelser, såvel de positive som de negative, for ikke at lade sig styre af angst, skyld og skam, tristhed eller stress. Målet er at den enkelte opnår indsigt og forståelse af hvorledes de tolker forskellige oplevelser i hverdagen. Der opnås forståelse for egne reaktioner, samt bevidsthed om automatiske tanker, leveregler og skemata. 

Et andet emne kan være udholdenhed, hvor der er opmærksomhed på at identificere og udholde vanskelige følelser, tanker, indre uro og ydre påvirkninger uden at situationen bliver forværret, eller undertrygt ved f.eks. selvskadende adfærd. Der kan ligeledes arbejdes med at bryde uhensigtsmæssige vaner, hvor sikkerhedsadfærden er blevet at undgå situationer der er vanskelige, og dermed har en vedligeholdende faktor. 

Jeg har erfaring med at overtage kognitive terapiforløb fra private psykiatere eller fra psykiatere i Distriktspsykiatrien pga. deres manglende viden og erfaring med mennesker der i tillæg til deres psykiske lidelse er blinde eller har et dobbelt sansetab.

Målgruppen kan f.eks. være:

 • Borgere der er blinde og svagsynede, såvel medfødt som erhvervet
 • Borgere der har fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser
 • Borgere der har psykiske/psykiatriske lidelser i kombination med synsnedsættelser

  Eksempel på seneste rådgivnings sager:
  En hjemmeboende 30 årig mand med progredierende sygdom debuterende kort før puberteten, med tiltagende motoriske, syns-, høre- og talevanskeligheder. Problematikken handler om daglige konflikter / misforståelser i beskyttede beskæftigelse samt i hvor høj grad hans kognitive funktioner også er nedsat, da han fremstår som svært udviklingshæmmet.

  En 38 årig blind tyrkisk kvinde med en sjælden syndromdiagnose og udviklingshæmning hvor der er mistanke om angst, problemer med at adskille kultur og kognitive vanskeligheder og finde et beskæftigelsestilbud der matchede hendes kognitive kompetencer.

  Fokus i disse sager hviler på at styrke borgers selvværd /tro på egne ressourcer og styrke de professionelles faglighed på måder der giver grobund for et kvalificeret, fleksibelt og inkluderende samarbejde med borger og dennes netværk.
  At videreudvikle de narrative og systemiske praksisformer på måder, der tager højde for den organisatoriske kerneopgave og de nuværende kulturelle kontekster i samfundet.


Desuden tilbydes coaching- og supervisionsforløb til personalegrupper der samarbejder med borgere med komplekse problemstillinger. Forløbene kan bevilges efter serviceloven og tilrettelægges udfra en konkret og individuel vurdering.  

Et emne kan være at oparbejde eller bevare gode relationer til borgere med komplekse vanskeligheder f.eks. en alvorlig synsnedsættelse i kombination med en psykisk lidelse, samt at kunne håndtere problemer i den indbyrdes relation og kommunikation. Her vil der i høj grad være fokus på konsekvenserne af ikke at være blevet kompenseret tilstrækkeligt, på blindepædagogiske principper samt udvikling af nye kompenserende strategier. Der vil ligeledes være fokus på hvordan assertionstræning kan bidrage til at udvikle evnen til at udtrykke sig åbent, ærligt og direkte, på en måde hvorpå man bevarer respekten for både sig selv og for andre.

Jeg udvikler og afholder individuelt tilrettelagte kursus- og undervisningsforløb til pårørende eller fagpersoner. Et kursus eller undervisningsforløb tager udgangspunkt i et solidt videns- og erfaringsgrundlag og kan omhandle f.eks. tilgange og metoder, psykoedukation, psykisk sårbarhed, totalkommunikation, tegn til tale m.v.

Jeg har:

 • Respekt for borgeren som et unikt individ, men også for diagnosens egenart
 • Professionalisme i min faglighed, viden og specialisering, men også i min opmærksomhed og refleksion i arbejdet
 • Engagement i min tålmodighed, glæde og trivsel i mødet med borgeren, dennes netværk og fagpersoner
 • Værdighed i et ligeværdigt møde med borgeren, netværket og fagpersoner, men også i min rummelighed og tillid i samarbejdet

Mine konsultative færdigheder er bl.a. hentet fra:

4 årig Kognitiv psykoterapeutuddannelse

Uddannelsen inkluderer nyeste tredje-bølge-retninger og metoder som bl.a. acceptance and commitment therapymedfølelsesfokuseret terapi, metakognitiv terapi, positiv psykologi og misbrugspsykologi. Uddannelsen indeholder temaer som at styre og koordinere samtaler og grupper hen mod fælles definerede mål, udvikle andres tænkning via spørgeteknikker der skaber refleksion, nye vinkler på situationer og nye handlemuligheder og styrkelse af viden/færdigheder.

 

2 årig proceskonsulent uddannelse

Uddannelsen har et systemisk og narrativt udgangspunkt og indeholder bl.a. temaer som coaching, organisations- og personaleudvikling, konflikthåndtering, styrkelse af viden og færdigheder, samt kulturudvikling og kulturforandring.

Nordisk konsulentuddannelse

I regi af Nordens Velfærdscenter har jeg en konsulentuddannelse i forhold til konsultativt arbejde med mennesker med dobbelt sansetab, deres pårørende og fagpersoner.

Certificering

Jeg er certificeret i at foretage neuropædagogisk screening 

Jeg er certificeret i at foretage funktionelle syns- og høreudredninger.

Praktisk erfaring

 

Jeg har mange års erfaring med konsulentarbejde, undervisning og procesfacilitering i offentlige og private organisationer, samt i familier og forskellige netværk.

 

kognitivt fokus eva holtermann nielsen

Kontakt mig for mere information

Kontakt mig for at høre nærmere om mine kompetencer samt hvad jeg kan tilbyde lige præcis dig/jer.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.